Contact page.JPG

Organisations-utveckling inifrån och ut.

 
 

Vår inre värld är en spännande plats.

Hur vi förhåller oss till oss själva och världen omkring oss har aldrig varit viktigare än i denna distraktioners tid. Vilka inre färdigheter behöver vi kultivera för att framgångsrikt navigera en alltmer komplex värld?


Connect Borås 2017(5).jpg

CARE-kursen

CARE-kursen utvecklades för Chalmers CSE för att arbeta med höga stressnivåer på institutionen. Projektet pågår och hittills har 8st 8v kurser och 8st föreläsningar och en session av kompetensutveckling av ledningsgruppen slutförts. CARE är en förkortning av de olika färdigheterna som ingår i kursen.
Compassion, Attention, Resilience and Emotion skills. Fokuserad uppmärksamhet, Känslofärdigheter och Medkänsla för ökad Resiliens. 


achievement-agreement-arms-1068523.jpg

Företagslösningar

Inre färdigheter som grund för strategisk styrning av företag i en snabbt föränderlig värld är en affärsmöjlighet. Stresshantering brukar vara ingången, men den fulla potentialen i de kunskaper och färdigheter vi lär ut får de företag som förstår vikten av att strategiskt länka samman alla nivåer och delar av företagets aktiviteter. En medvetenhetsbaserad företagskultur som bygger på inre färdigheter är attraktivt - för personal, kunder, myndigheter och samhället i stort. En "corporate citizen" alla vill ha som vän. 


Skolutveckling

Den medvetna undervisningen hjälper lärare hantera sin stress och ger dem kunskaper som förbättrar elevernas inlärning. Här lär sig lärare utforma och planera lektioner i inre färdigheter som stärker dem i sin yrkesroll och förmåga att hjälpa elever utveckla den motståndskraft och självkännedom som förbereder dem att navigera en föränderlig framtid. Personlig utveckling för professionell utveckling. 


Medkänsla 

inom vård- och serviceyrken.

Skydd mot känslomässig utmattning, bättre vård och bättre service med inre färdigheter som fokuserad uppmärksamhet och medkänsla. Vårt program för ökad själv-medkänsla och pro-socialt beteende kan förbättra den mentala hälsan, sammahållningen och resultaten på din arbetsplats dramatiskt. 


ungdomsfotboll.jpg

Starkare föreningar

Vardagshjältarna i svenskt föreningsliv har aldrig varit viktigare. Vi stärker dem i deras viktiga roll. Tendenser till fördomar, främlingsfientlighet och mobbning kan motverkas med kunskaper och tekniker för bättre sammanhållning. Vi har redskap och utbildningar för bättre resultat, ökad integration och ett mer pro-socialt föreningsliv genom föreläsningar och program för mental träning.